Kim byli szmalcownicy i dlaczego ojciec bał się ich bardziej niż Niemców?

Kim byli szmalcownicy i dlaczego ojciec bał się ich bardziej niż Niemców?
Autor Miłosz Duda
Miłosz Duda24.03.2024 | 10 min.

Szmalcownicy to określenie Polaków, którzy podczas II wojny światowej donosili Niemcom na ukrywających się Żydów w zamian za korzyści materialne. Wielu Żydów bardziej bało się ich niż samych Niemców. Ojciec profesora Jana Grabowskiego powiedział mu, że podczas wojny nigdy nie bał się Niemców tak, jak bał się Polaków-szmalcowników. Historia szmalcowników to mroczny rozdział okresu okupacji i cierpienia narodu żydowskiego na ziemiach polskich.

Kim byli szmalcownicy i co robili w czasie wojny?

Podczas II wojny światowej na ziemiach polskich okupowanych przez nazistowskie Niemcy, pojawił się mroczny fenomen - szmalcownicy. Określenie to odnosiło się do Polaków, którzy donosili niemieckim władzom na ukrywających się Żydów, często ze względów finansowych. Szmalcownicy nie tylko wskazywali kryjówki, ale także szantażowali i okradali przerażonych Żydów, próbujących przetrwać okupację.

Ich działalność była źródłem ogromnego strachu wśród społeczności żydowskiej, która już i tak cierpiała z powodu represji nazistowskich. Czyn szmalcownika był niewybaczalnym aktem zdrady ludzkiej i potęgował okrucieństwo okupacji. Wielu Żydów żyło w nieustannym lęku przed wydaniem ich kryjówek, a ich przetrwanie zależało od dyskrecji i zaufania otoczenia.

Formy działalności szmalcowników

Szmalcownicy przyjmowali różne formy aktywności. Niektórzy po prostu donosili na Żydów, inni próbowali ich szantażować i okradać, a jeszcze inni angażowali się w bezpośrednie prześladowania i zabójstwa. Byli wśród nich zarówno osoby pozostające w konspiracji i działające na własną rękę, jak i przedstawiciele władz lokalnych i policji kolaborującej z Niemcami. Ich motywacje były różne - od chęci zysku finansowego, przez antysemityzm, aż po próby przypochlebienia się okupantom.

Skala zjawiska szmalcownictwa różniła się w poszczególnych regionach okupowanej Polski. Było ono szczególnie nasilone w dużych miastach, takich jak Warszawa, oraz na terenach wiejskich, gdzie ukrywanie Żydów było łatwiejsze do wykrycia. Szmalcownicy często tworzyli zorganizowane grupy, które działały jak prawdziwe gangi wymuszające haracze od przerażonych ofiar.

Szmalcownicy - zagrożenie większe niż Niemcy dla Żydów

Paradoksalnie, dla wielu ukrywających się Żydów większym zagrożeniem od samych niemieckich nazistów byli właśnie szmalcownicy. Profesor Jan Grabowski, wybitny historyk badający Holokaust, przytoczył słowa swojego ojca: "Podczas wojny nigdy nie bał się Niemców tak, jak bał się Polaków". Ta wypowiedź dobrze oddaje skalę strachu, jaki budziły w Żydach te własne, polskie zbrodnie przeciwko ludzkości.

Ów strach wynikał z kilku przyczyn. Po pierwsze, szmalcownicy pochodzili z tego samego środowiska co ich ofiary, co potęgowało poczucie zdrady i niepewności co do intencji otoczenia. Po drugie, działali z ukrycia, a ich tożsamość często pozostawała nieznana. Po trzecie, byli nieobliczalni - jednego dnia mogli zapewnić schronienie, a następnego wydać na śmierć w obozach zagłady.

Mój ojciec powiedział mi, że on podczas wojny nigdy nie bał się Niemców tak, jak bał się Polaków - mówił w TOK FM prof. Jan Grabowski.

Co więcej, w odróżnieniu od żołnierzy niemieckich, szmalcownicy działali z pobudek czysto egoistycznych - dla zysku lub z nienawiści rasowej. Ich zbrodnie były jeszcze bardziej odrażające, bo dokonywane bez ideologicznych uzasadnień przez zwykłych ludzi w stosunku do sąsiadów, przyjaciół i znajomych. To czyniło szmalcowników szczególnie groźnymi, gdyż łamali one kruche więzi zaufania, na których opierało się przetrwanie prześladowanych.

Czytaj więcej: Minister odwołuje władze mediów: ekspert po akcji w TVP

Przyczyny strachu przed szmalcownikami podczas okupacji

Strach przed szmalcownikami wynikał z kilku kluczowych przyczyn. Przede wszystkim szmalcownicy stanowili bezpośrednie zagrożenie dla życia ukrywających się Żydów. Wydanie ich w ręce Niemców oznaczało niemalże pewną śmierć w komorach gazowych lub egzekucję. Nawet jeśli nie donosili, to szantażowanie i okradanie przez nich Żydów również drastycznie zmniejszało ich szanse na przeżycie w nieludzkich warunkach okupacji.

Po drugie, szmalcownicy wykorzystywali zaufanie i więzi społeczne. Żydzi musieli polegać na pomocy ludzi z najbliższego otoczenia w ukrywaniu się. Zdradzenie ich przez tych, którym zaufali, stanowiło dogłębne nadużycie, które głęboko raniło. Zdrada szmalcowników była gorzkimi konsekwencjami tego samego mechanizmu, który dawał nadzieję na ocalenie.

Trudna sytuacja ukrywających się i pomoc lokalnej społeczności

Sytuacja ukrywających się była wyjątkowo trudna. Oprócz nieustannego strachu przed odkryciem, musieli oni zmagać się z niedostatkami, głodem i fatalnymi warunkami bytowymi. Często przez lata pozostawali w ciasnych, wilgotnych piwnicach, bez światła dziennego, z ograniczonym dostępem do pożywienia i opieki medycznej. W tych ekstremalnych okolicznościach, wsparcie ludności polskiej - zarówno materialne, jak i emocjonalne - było kluczowe.

Z drugiej strony, należy pamiętać, że pomaganie Żydom było w czasie okupacji karane śmiercią przez Niemców. Pomimo to, wielu Polaków z narażeniem własnego życia udzielało wsparcia prześladowanym. Nie sposób jednak nie zauważyć, że także rodzimi obywatele przyczyniali się do tragedii Holokaustu, dopuszczając się zbrodni jako szmalcownicy.

Co doprowadziło do takiego zachowania wśród Polaków?

Zdjęcie Kim byli szmalcownicy i dlaczego ojciec bał się ich bardziej niż Niemców?

Zjawisko szmalcownictwa wśród Polaków wynikało z połączenia kilku czynników. Po pierwsze, wśród części społeczeństwa panowały silne uprzedzenia antysemickie, które krzewione były w kulturze od wieków. Postawy te ułatwiały traktowanie Żydów jako "obcych" i "wrogów". Sytuacja okupacji, w której do głosu dochodziły najgorsze ludzkie instynkty, sprzyjała eskalacji tych negatywnych nastawień.

Po drugie, istniały poważne bodźce ekonomiczne, szczególnie na obszarach wiejskich i w biedniejszych dzielnicach miast. Wydanie kryjówek Żydów często wiązało się z możliwością przejęcia ich mienia lub uzyskania nagrody od Niemców. W warunkach biedy i głodu, jakie panowały w czasie wojny, perspektywa wzbogacenia się kusiła część osób do popełniania zbrodni.

 • Przyczyny szmalcownictwa wśród Polaków:
  • Uprzedzenia i stereotypy antysemickie
  • Chęć zysku finansowego i przejęcia mienia żydowskiego
  • Lęk przed karami ze strony Niemców za pomaganie Żydom
  • Atmosfera powszechnego chaosu i braku norm moralnych w czasie okupacji

Ponadto, władze niemieckie surowo karały pomoc udzielaną Żydom, co wywoływało strach przed represjami wśród części Polaków. W takim środowisku, szmalcownicy czuli się bezkarni i mogli liczyć na względną akceptację części społeczeństwa. Ogólna atmosfera okupacji, w której życie ludzkie straciło wartość, a normy etyczne uległy wypaczeniu, także sprzyjała rozwojowi tak skrajnych postaw i czynów jak szmalcownictwo.

Kary dla szmalcowników po wojnie a rzeczywisty wymiar kary

Po zakończeniu II wojny światowej, polskie władze komunistyczne stanęły przed wyzwaniem osądzenia zbrodni popełnionych w okresie okupacji. W teorii szmalcownicy podlegali rygorystycznym karom, jednak w praktyce ich ściganie i skazywanie często pozostawiało wiele do życzenia.

Przestępstwo Kara przewidziana w prawie
Denuncjacja/donos na Żydów Kara więzienia lub nawet kara śmierci
Wymuszenia, szantaże i rozboje na ukrywających się Kara pozbawienia wolności
Bezpośrednie zabójstwo Żydów Kara śmierci

Pomimo ustanowienia odpowiednich regulacji prawnych, faktyczne egzekwowanie kar było dalece niewystarczające. Wielu szmalcowników nigdy nie zostało osądzonych za swoje zbrodnie. Często z powodu niedostatków systemu sprawiedliwości, braku dowodów lub wypaczonych procesów sądowych, kary okazywały się symboliczne w stosunku do wagi czynów. Nierzadko pojawiały się również przypadki unikania odpowiedzialności dzięki korupcji i koneksjom w aparacie władzy.

Akty prawne wobec zbrodni szmalcowników

Po wojnie szmalcownicy teoretycznie podlegali karze zgodnie z dwoma podstawowymi aktami prawnymi: - Dekret PKWN z 1944 roku "O wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego", - Ustawa z 1949 roku "O odpowiedzialności karnej za klęskę wrześniową i faszystowską okupację". Przewidywały one wysokie kary więzienia, a nawet karę śmierci za najcięższe zbrodnie. Jednak wiele spraw nigdy nie zostało właściwie rozpatrzonych przez wymiar sprawiedliwości.

Polska martyrologia Żydów - szmalcownicy jako przyczyna?

Historyczne zbrodnie szmalcowników wpisują się w tragiczną martyrologię narodu żydowskiego na ziemiach polskich, która sięga korzeniami głęboko w przeszłość. Zanim Niemcy i naziści doprowadzili do niewyobrażalnej zbrodni Holokaustu, Żydzi przez setki lat narażeni byli na różne formy prześladowań, dyskryminacji i pogromów ze strony lokalnych społeczności.

Działalność szmalcowników jawi się jako bolesna kontynuacja tego nurtu antysemityzmu - zwieńczenie długiego łańcucha niegodziwości i uprzedzeń, które krzewiły się przez wieki. Szmalcownicy zdawali się wykorzystywać okupację niemiecką jako pretekst do dalszego realizowania swoich mrocznych postaw i żądzy krwi czy zysku. Byli następnym, tragicznym ogniwem w historii cierpienia narodu żydowskiego na ziemiach polskich.

Z drugiej jednak strony, nie można zapominać o tych Polakach, którzy z narażeniem życia pomagali Żydom w ukrywaniu się. W każdej dzielnicy, mieście i wiosce znajdowali się tacy, którzy postępowali zgodnie z ludzką przyzwoitością i wspierali prześladowanych, często płacąc za to najwyższą cenę. Takie postawy były promykiem nadziei wśród mroku szmalcowniczej zdrady.

 • Niejednoznaczna rola Polaków w martyrologii Żydów:
  • Szmalcownicy jako kontynuatorzy nurtu antysemickiego
  • Polacy ratujący Żydów - promyk nadziei

W obecnych czasach zbrodnie szmalcowników mogą być traktowane jako przestroga przed tym, do czego mogą doprowadzić uprzedzenia, konformizm i żądza zysku w sytuacjach ekstremalnych. Ich tragiczne czyny powinny stanowić przypomnienie o ludzkiej zdolności zarówno do okrucieństwa, jak i do heroizmu, oraz potrzebie nieustannej czujności w strzeżeniu uniwersalnych wartości moralnych.

Podsumowanie

W czasach II wojny światowej i okupacji niemieckiej na ziemiach polskich, mroczną rolę odegrali szmalcownicy - Polacy, którzy wydawali ukrywających się Żydów w ręce oprawców. Dla wielu ofiar Holokaustu większym źródłem strachu byli właśnie ci zdrajcy niż sami Niemcy. Zjawisko to ukazuje, jak w ekstremalnych warunkach, ludzkie słabości mogą prowadzić do zbrodni.

Choć szmalcownicy stanowili smutny wyjątek, nie można zapominać o tych Polakach, którzy ryzykując życie, pomagali prześladowanym. Okres okupacji ujawnił zarówno najgorsze, jak i najlepsze cechy ludzkiej natury. Pamiętanie o ofiarach i ostrzeżenie przed uprzedzeniami to ważna lekcja z tej mrocznej karty historii.

5 Podobnych Artykułów

 1. Kościół w Kostowcu - Dusza Religijna Miasta: Oaza Wiary i Społeczności
 2. Niemcy rozpoczynają innowacyjny eksperyment. Jak z Polską?
 3. Najnowsza wymiana jeńców Rosja-Ukraina: co się wydarzyło?
 4. Mariusz Kamiński w nowej roli? Szokujące doniesienia o liderze PiS
 5. Latek stracił 3 mln złotych. Oszuści sprytnie go podeszli. Został mu przydzielony broker.
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Miłosz Duda
Miłosz Duda

Jestem kinowym detektywem w labiryncie fabuł. Seriale to emocjonalne treningi, sport to mój rytm. Zwierzęta – towarzysze w ciszy, edukacja to moje źródło mocy, rozumianej jako film życia.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły