Ścieżka edukacyjno-ekologiczna „Leśna ostoja”  w Młochowie.

 

Ścieżka rozpoczyna się i kończy przy nadleśnictwie Młochów (poruszamy się w stronę Tarczyna i kilkaset metrów za parkiem w Młochowie – obok przystanku autobusowego, skręcamy w prawo). PDF MAPA: Szlaki turystyczne okolic Rozalina

DSC_2989

 

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna „Leśna ostoja” w Młochowie. Przystanek nr 1 Zagroda Danieli

DSC_2846Koło łowieckie „Ostoja” w Warszawie prowadzące gospodarkę łowiecką na terenie leśnictwa Młochów przy akceptacji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, rozpoczęło introdukcję daniela (Dama dama). W grudniu 2002 roku myśliwi koła „Ostoja” zakupili 12 sztuk danieli, które wpuszczono do przygotowanej zagrody o pow. 1,8 ha. Zakupiono 6 łań, 4 łańki i 2 byki. Zwierzęta dobrze zniosły podróż i szybko zaaklimatyzowały się w nowym otoczeniu. Myśliwi starali się stworzyć danielom jak najlepsze warunki. Dokarmiali oraz ochraniali je przed kłusującymi psami. W miesiącach letnich stadko powiększyło się o 5 sztuk. Leśnictwo Młochów, 900 ha zwartego kompleksu leśnego, to idealny teren dla daniela, który do końca XIX w występował na terenie Polski jako zwierzyna parkowa. Bogate siedliska leśne stanowią dobrą bazę pokarmową dla danieli, które wkrótce rozpoczną w pełni samodzielne życie.

 

DSC_2987

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna „Leśna ostoja” w Młochowie. Przystanek nr 2 Pomnik Przyrody Modrzew polski.

W 1993 roku staraniem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Warszawie inż. Czesława Łaszka utworzono Grupowy Pomnik Przyrody Modrzewia Polskiego (Larix polonica). Ochroną objęto grupę 50-ciu sztuk wiekowych modrzewi. Stanowią one rzadki na naszym terenie gatunek. Na szczególna uwagę zasługuje fakt, że drzewa te osiągnęły wiek około 200 lat i wysokość do 40 metrów. W chwili obecnej jest ich 46 sztuk. Z uwagi na ich dużą wysokość są często narażone na uderzenia piorunów, w efekcie czego usunięto 4 uschnięte drzewa. Warto zwrócić uwagę na „listwę popiorunową” – ranę zalewaną przez broniące się drzewa. Należy przypomnieć, że modrzew jest jedynym drzewem iglastym „gubiącym” igły na zimę. Zatrzymując się przy przystanku nr 3 warto spojrzeć za siebie i podziwiać ogrom i piękno Modrzewi Polskich.

DSC_3007

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna „Leśna ostoja” w Młochowie. Przystanek nr 3 „Młochowski Łęg”

Utworzony na mocy Zarządzenia Ministra LiPD 4 sierpnia 1984 r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 12,03 ha. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie charakterystycznego niegdyś dla dolin małych rzek zbiorowiska lasów łęgowych zwanych łęgami przystrumiennymi oraz przyległych do doliny lasów grądowych. Dolinę rzeki Utraty porasta drzewostan olszowy, ze sporadycznie występującym jesionem i świerkiem. W warstwie podszytu występuje: czeremcha, porzeczka czarna i czerwona, trzmielina europejska, jarząb, bez czarny i kruszyna. Rezerwat przylega do interesującego ze względów ekologicznych stawu na rzece Utracie, w którym występuje bogata flora i fauna. Ciekawostką jest wpuszczenie do rezerwatu w 2002 roku rodziny bobrów składającej się z 7 sztuk.

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna „Leśna ostoja” w Młochowie. Przystanek nr 4 Rezerwat „Młochowski Grąd”

DSC_2794Utworzony na mocy Zarządzenia Ministra LiPD z dnia 24.11.1983 r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 23,73 ha. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie resztki naturalnych zbiorowisk leśnych z panującym zespołem grądu wysokiego oraz fragmentem boru mieszanego kontynentalnego. Posiada on wysokie walory przyrodnicze. Występujące tu drzewostany dębowo – sosnowe i dębowe liczą sobie do 180 lat. W dolnym piętrze występuje grab i dąb, zaś w poszyciu dominuje kruszyna. Występujące w rezerwacie dąbrowy należą do najstarszych na Mazowszu. Dzięki dużej ilości starych, często dziuplastych drzew rezerwat jest miejscem lęgowym licznych gatunków ptaków.